Waxing

Brazilian Wax

$45
Book Now

Brazilian Wax + Eyebrows

$60
Book Now

Brazilian Wax + Underarms

$60
Book Now

Brazilian + Upper Leg

$90
Book Now

Full Legs + Brazilian Wax

$95
Book Now

Female Full Body Wax

$225
Book Now

Male Full Body Wax

$250
Book Now

Lower Back

$20
Book Now

Full Stomach

$20
Book Now

Underarms

$18
Book Now

Upper Leg

$40
Book Now

Lower Leg

$35
Book Now

Full Legs

$60
Book Now

Half Arm

$30
Book Now

Full Arm

$35
Book Now

Full Legs + Full Arms

$80
Book Now

Eyebrows

$18
Book Now

Lip

$7
Book Now

Chin

$8
Book Now

Lip & Chin

$15
Book Now

Lip, Chin, and Sideburns

$25
Book Now